Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/2014.), Skupština Udruge djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Cukrići – Zadar na sjednici održanoj 7. IV. 2015. u Zadru, Bana J. Jelačića 6, donijela je STATUT Udruge djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Cukrići – ZADAR.

Udruga djeluje s ciljem:

 • pružanja podrške djeci oboljeloj od dijabetesa i njihovoj obitelji
 • poticanja na poboljšanje kvalitete života bolesnog djeteta
 • poticanja na edukaciju djece i njihovih roditelja o njihovim pravima kao i o zaštiti zdravlja radi postizanja optimalne samokontrole bolesti dijabetesa.

Navedene ciljeve Udruga će ostvarivati kroz slijedeće aktivnosti:

 • okupljanje djece i mladih oboljelih od dijabetesa, njihovih roditelja te ostalih osoba koji žele pružati podršku oboljelima od dijabetesa, poticati kvalitetu života oboljelih te educirati oboljele i njihove obitelji o njihovim pravima i načinima zaštite njihovih prava i zdravlja
 • organiziranje i vođenje savjetovanja i drugih programa koji poboljšavaju kvalitetu života djeteta bolesnog od dijabetesa i njegove obitelji, sukladno posebnim propisima
 • suradnja sa drugim udrugama u Hrvatskoj radi razmjene iskustava te pružanja stručne i druge podrške radi ostvarivanja ciljeva Udruge
 • organiziranje izleta za djecu oboljelu od dijabetesa i njihove obitelji, sukladno posebnim propisima
 • poticanje nabavke medicinske opreme i drugih pomagala za svoje članove
 • pružanje potpore pri organizaciji edukacije odgajatelja i nastavnika djece oboljele od dijabetesa
 • promicanje prava djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja
 • organiziranje savjetovanja, predavanja i stručnih skupova o temama koje se tiču djelatnosti i ciljeva Udruge te sudjelovanje u radu navedenih savjetovanja, predavanja i skupova, sukladno posebnim propisima
 • izdavanje biltena, brošura, letaka, plakata i drugog promidžbenog materijala u svrhu promidžbe djelatnosti i ciljeva Udruge te upoznavanja javnosti s djelatnostima Udruge, sukladno posebnim propisima …

Statut možete preuzeti u nastavku